Szanowni Państwo,

Począwszy od dnia 25 maja 2018 roku rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. RODO.

Nowe przepisy wprowadzają jednolite zasady ochrony danych osobowych we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Przepisy RODO określają przede wszystkim:

  • kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem,
  • obowiązki administratora Państwa danych osobowych,
  • jakie przysługują prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych,
  • wymagania dotyczące zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. 
W załączeniu przesyłamy wymagane przez przepisy RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez MYL sp. z o.o.

Z wyrazami szacunku, MYL sp. z o.o.

Warszawa, 28 września 2020

Szanowni Państwo,

MYL sp. z o. o. przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez MYL sp. z o. o. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, z uwagi na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych w związku z zawartą w przeszłości, a obecnie nieobowiązującej umowy lub wciąż obowiązującej umowy z firmą, którą Pani/Pan reprezentował lub był wskazany do kontaktu.

 

Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na potrzeby świadczenia usług jest MYL sp. z o. o., NIP 5272926458, ul. Sady Żoliborskie 3 m. 42, 01-770 , Warszawa
Dane kontaktowe – MYL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z MYL sp. z o.o. można się skontaktować:
– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:
ul. Sady Żoliborskie 3 m. 42, 01-770 , Warszawa

– mailowo, przez adres:

info@masteryourlife.pl

Punkt kontaktowy: Prosimy o kontakt:

pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:

MYL sp. z o.o.

ul. Sady Żoliborskie 3/42

01-770 , Warszawa

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy MYL sp. z o. o. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową lub umowami, lub z przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Kategoria odbiorców danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

powiązane osobowo lub kapitałowo z Administratorem biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności
świadczące usługi:

z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, Informatyczne, hostingowe i telekomunikacyjne,